Pašvaldību atklātības indekss 2022

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir veikusi atkārtotu izvērtējumu par atklātības līmeni Latvijas pašvaldību mājaslapās gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas. Izvērtējums ir daļa no Delnas darba pašvaldību atklātības un atbildības veicināšanā un 2021. gadā veiktā pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss” turpinājums.

Strādājot pie atkārtotā izvērtējuma, Delna pilnveidoja iepriekšējā pētījuma metodoloģiju, iesaistot privātā, valsts un pašvaldību sektora pārstāvjus (tajā skaitā Latvijas Pašvaldību savienību), vērtēja ne vien informācijas publicēšanas formālo raksturu, bet arī to, kā attiecīgo informāciju pašvaldība pasniedz savam lietotājam. Izvērtējums atklāj pašvaldību informācijas publicēšanas praksi astoņās jomās:

  • politika un lēmumu pieņemšana,
  • organizatoriskā struktūra un administrācija,
  • finanses un publisko līdzekļu lietojums,
  • sabiedrības līdzdalības mehānismi,
  • korupcijas apkarošana un ētika,
  • publiskais iepirkums,
  • pašvaldību īpašumā esošo uzņēmumu īpašumtiesības un finanses
  • un subjektīvais lietotājdraudzīgums.

Šāds atkārtots pašvaldību mājaslapu izvērtējums ir būtisks, jo administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir palielinājies arī vērtējamo pašvaldību skaits līdz 43, apvienošanās rezultātā ir izveidoti divi jauni novadi – Augšdaugavas un Dienvidkurzemes. Turklāt šāds izvērtējums ļauj novērtēt pašvaldību progresu atklātības un informācijas pieejamības virzienā, kas ir priekšnoteikums veiksmīgai sabiedrības un uzņēmēju iesaistei pašvaldības darbībā un attīstībā. Turklāt iegūst arī lielāku nozīmi kontekstā ar jauno pašvaldību likumu, pie kura pieņemšanas trešajā lasījumā šobrīd strādā 13. Saeima.

Jaunais pašvaldību likums no pašvaldībām pieprasīs lielāku atklātību par pašvaldību darbību, kā arī aicinās spēcināt sadarbību ar iedzīvotājiem un iedzīvotāju iesaisti pašvaldības attīstībā. Līdz ar to šis izvērtējums ir atskaites punkts, lai spriestu par atklātības līmeni pašvalībās pirms jaunā likuma pieņemšanas un iezīmētu tālākos darāmos darbus atklātības veicināšanai pašvaldībās.

Pilns izvērtējuma teksts pieejams šeit->

Izvērtējuma “Pašvaldību atklātības indekss 2022” prezentācijas pasākuma video ieraksts.

Informācijas publicēšana pašvaldību mājaslapās un iepazīstināšana ar pašvaldības darbību ir atklātības, atbildības un labas pārvaldības zīme, kas veicina sadarbības iespējas un zināšanu apmaiņu ne tikai starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem, bet arī tūristiem, investoriem un ideju attīstītājiem. Aicinām pašvaldību pārstāvjus, medijus un ikvienu interesentu sazināties ar Delnu, rakstot uz e-pastu ti@delna.lv vai trine.zagare@delna.lv, lai iepazītos ar pašvaldību 2022. gada individuālajiem vērtējumiem detalizētāk un saņemtu rekomendācijas tālākai atklātības veicināšanai.

Informācijas publicēšana pašvaldību mājaslapās un iepazīstināšana ar pašvaldības darbību ir atklātības, atbildības un labas pārvaldības zīme, kas veicina sadarbības iespējas un zināšanu apmaiņu ne tikai starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem, bet arī tūristiem, investoriem un ideju attīstītājiem. Aicinām pašvaldību pārstāvjus, medijus un ikvienu interesentu sazināties ar Delnu, rakstot uz e-pastu ti@delna.lv vai trine.zagare@delna.lv, lai iepazītos ar pašvaldību 2022. gada individuālajiem vērtējumiem detalizētāk un saņemtu rekomendācijas tālākai atklātības veicināšanai.

Šis ieraksts ir publicēts ar Atklātības fonda finansiālu atbalstu. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.