Publicējam Pašvaldību atklātības indeksu

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un Transparency International Norvēģijas nodaļa ir veikusi pilotpētījumu “Pašvaldību atklātības indekss” (turpmāk – PAI), kura mērķis ir novērtēt 41 Latvijas pašvaldības un 10 Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni, novērtējot informācijas atklāšanas apjomu to tīmekļa vietnēs. Pilotprojekta rezultātā izveidots Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pārskats un novērtējums, kā mērķis ir izpētīt iespēju mērīt pašvaldību atklātību attiecībā uz to mājaslapām un veikt savstarpēju valstu novērtējumu ar PAI palīdzību.

Latvijas izlasē iekļautas visas pēc-reformas pašvaldības, kurām novērtējuma uzsākšanas brīdī bija tīmekļa vietnes. Norvēģijas pašvaldības tika izvēlētas no dažādām valsts ģeogrāfiskajām daļām, kurās ir atšķirīgs iedzīvotāju skaits. Līdzīgi pētījumi, ko par informācijas pieejamību pašvaldību mājaslapās veikušas Lietuvas, Īrijas, Ukrainas un Nīderlandes TI nodaļas, tika izmantoti par pamatu, lai noteiktu rādītāju kopumu, kas atbilstu gan Latvijas, gan Norvēģijas kontekstam un ko varētu izpildīt visas vietējās iestādes neatkarīgi no budžeta, atrašanās vietas un/vai darbinieku skaita.

Kopumā novērota tendence, ka lielākās pilsētas (pārsvarā vienlaikus attiecīgo valstu galvaspilsētas) salīdzinājumā ar citām pašvaldībām guvušas diezgan augstus rādītājus. Vienlaikus Latvijas un Norvēģijas pašvaldību sniegumā vairākās jomās ir vērojamas ievērojamas atšķirības, tāpēc, izdarot vispārīgus secinājumus, jāsaglabā piesardzība.

Balstoties uz šajā pilotpētījumā gūtajām atziņām, Delna un TI Norvēģijas nodaļa plāno izveidot rīku kopumu ar vadlīnijām pašvaldībām par to, kā uzlabot atklātības rādītājus, kā arī vispārīgus padomus par to, kā pasniegt informāciju, lai tā labāk kalpotu gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem.

Pārskata rezultāti ļāva identificēt trūkumus un labāko praksi abās valstīs un starp tām, un tie tiks izmantoti, lai attīstītu rīku kopumu vietējiem lēmumu pieņēmējiem ar mērķi uzlabot datu publiskošanu un sadarbības līmeni ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā arī sniegt padomus valsts un vietējo pašvaldību institūcijām, lai uzlabotu tiesību aktus, noteikumus un praksi, kas saistīta ar lēmumu pieņemšanas atklātību, valsts līdzekļu izmantošanu, iedzīvotāju iesaisti un uzņēmēju godprātību.

Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit ->

Saīsināta ziņojuma versija norvēģu valodā ->